ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. FŐ FOGALMAK
  1. Christine Cosmetics Kft.: Christine Cosmetics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1171 Budapest, Holdsugár utca 12., telephely: 1173 Budapest, Pesti út 41., C épület (a továbbiakban: ”Üzlet”), cégjegyzékszám: 01-09-999252, adószám: 24274926-2-42, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Christine Beauty Shop), telefon: 0036-1-256-5903, 0036-20-952-7171 (Christine Beauty Shop), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Christine Beauty School), telefon: 0036-1-256-5903, 0036-20-422-4003 (Christine Beauty School). A Christine Cosmetics Kft. – jogelődjét is tekintve – 2004. június 18. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer kis- és nagykereskedelemmel, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével, összefoglalóan kozmetikai termékek kis- és nagykereskedelmével (a továbbiakban: ”Christine Beauty Shop”), szakmai középfokú oktatással, m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással, összefoglalóan fodrászati, szépségápolási képzések tartásával (a továbbiakban: ”Christine Beauty School”), valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel (a továbbiakban: ”Webáruház”) foglalkozik;

  2. Honlap: a www.christinecosmetics.hu címen elérhető és a Christine Cosmetics Kft. által fenntartott és üzemeltetett honlap;

  3. Webáruház: a Christine Cosmetics Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület;

  4. Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a Christine Cosmetics Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: ”Felhasználás”);

  5. Ügyfelek: a Christine Cosmetics Kft.-vel bármilyen termék tárgyában, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek, beleértve a Christine Beauty School-lal szerződéses jogviszonyban lévő ügyfeleket;

  6. ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat és annak mindenkori, hatályos változata;

  7. Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  8. Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  9. Adat: a Személyes adat és az Egyéb adat összessége;

  10. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat;

  11. Különleges adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, illetve az Egyéb adat körébe és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül;

  12. Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása;

  13. Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja;

  14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

  15. Adatfeldolgozó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi;

  16. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

  17. Adattovábbítás: Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele;

  18. Hozzájárulás: a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése;

  19. NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: ”NAIH”) NAIH-80724/2014 számú határozata, amellyel a NAIH a Christine Cosmetics Kft.-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette;

  20. Hírlevél: a Christine Cosmetics Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában kiküldött és a Christine Cosmetics Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag;

  21. DM levél: a Christine Cosmetics Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként postai levél formában kiküldött és a Christine Cosmetics Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

 2. AZ ASZ HATÁLYA, AZ ASZ RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA
  1. A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (, a továbbiakban lásd: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

  2. Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2015. január 26. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

  3. A Christine Cosmetics Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A Christine Cosmetics Kft. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a Christine Cosmetics Kft. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

  4. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen ASZ rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az ASZ szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

 3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
  1. Az Adatkezelés biztonsága: A Christine Cosmetics Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Christine Cosmetics Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Christine Cosmetics Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Christine Cosmetics Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben az Christine Cosmetics Kft.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Christine Cosmetics Kft. az Adatkezelés során Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

  2. Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Christine Cosmetics Kft. Adatot csak a Felhasználó illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Christine Cosmetics Kft. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Christine Cosmetics Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

  3. Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Christine Cosmetics Kft. által a Felhasználótól illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

  4. Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Christine Cosmetics Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Christine Cosmetics Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

  5. Az Adatok tárolása: A Christine Cosmetics Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

  6. A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére a Christine Cosmetics Kft. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

  7. Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

  8. Különleges adat kezelése: a Christine Cosmetics Kft. különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

 4. ADATKEZELÉS
  1. A Christine Cosmetics Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhaszálók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

  2. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország, város, kerület), a Felhasználó Személyes adatai vagy Egyéb adatai, illetve azok meghatározott köre. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon történő regisztrációhoz automatikusan megadja a Christine Cosmetics Kft., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen.

  3. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Christine Cosmetics Kft. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés bármilyen ok miatt nem jön létre, a Christine Cosmetics Kft. az általa megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni.

  4. Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont ”Saját profilom” szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Christine Cosmetics Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

  5. A Felhasználónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Christine Cosmetics Kft. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás a hírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Christine Cosmetics Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

  6. A Felhasználó illetve az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. A Christine Cosmetics Kft. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

  7. Az Adatot a Christine Cosmetics Kft. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.

 5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
  1. A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

  2. A jelen ASZ bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

  3. A Felhasználó illetve az Ügyfél adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap cím: www.naih.hu).

  4. Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Christine Cosmetics Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A jelen ASZ kelte és hatálybalépésének napja: 2015. január 26. napja.

A jelen ASZ-t készítette Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd (Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11., www.drnagyattilamba.hu)