ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.christinecosmetics.hu honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Christine Cosmetics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1171 Budapest, Holdsugár utca 12.,telephely 1173 Budapest, Pesti út 41., C épület (a továbbiakban: ”Üzlet”), cégjegyzékszám: 01-09-999252, adószám: 24274926-2-42, a továbbiakban: ”Christine Cosmetics Kft.”, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Christine Beauty Shop), telefon: 0036-1-256-5903, 0036-20-952-7171 (Christine Beauty Shop), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Christine Beauty School), 1173 Budapest, Pesti út 41/C, telefon: 0036-1-256-5903, 0036-20-422-4003 (Christine Beauty School)) akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (a továbbiakban: ”Webáruház”) kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Adásvételi szerződés(ek)”), a Christine Beauty Schoollal kapcsolatban kötött felnőttképzési szerződés (a továbbiakban: ”Felnőttképzési szerződés(ek)”) vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban együttesen: ”Ügyfél” vagy ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője a Christine Cosmetics Kft.

  2. A Christine Cosmetics Kft. – jogelődjét is tekintve – 2004. június 18. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer kis- és nagykereskedelemmel, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével, összefoglalóan szépségipari termékek kis- és nagykereskedelmével (a továbbiakban: ”Christine Beauty Shop”), szakmai középfokú oktatással, m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással, összefoglalóan fodrászati, szépségápolási iskolarendszeren kívüli felnőttképzések tartásával (a továbbiakban: ”Christine Beauty School”), valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel (lásd Webáruház) foglalkozik.

  3. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2015. január 26. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

  4. A Christine Cosmetics Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Christine Cosmetics Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 2. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
  1. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Christine Cosmetics Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Christine Cosmetics Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Christine Cosmetics Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Christine Cosmetics Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

  2. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Christine Cosmetics Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a Christine Cosmetics Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Christine Cosmetics Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. A Christine Cosmetics Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

  3. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Christine Cosmetics Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

  4. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Christine Cosmetics Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Christine Cosmetics Kft.) nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: ”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Christine Cosmetics Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül fizeti ki a Christine Cosmetics Kft. OTP Banknál vezetett 11717009-29902293-00000000 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Christine Cosmetics Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

 3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a Christine Cosmetics Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”) által akár írásban, akár szóban, akár ráutaló magtartással, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

  2. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Adásvételi szerződést a legalább a 16. életévét betöltött vevő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”), tehát az Adásvételi szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 16. életévét be nem töltött Vevő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Adásvételi szerződést.

  3. Az Adásvételi szerződések tárgyait szépségipari termékek (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) képezik. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzletben és a Webáruházban az adott időpontban megtalálható és készleten lévő Termékekből vásárolhat. Az Ügyfél tudomásul veszi éselfogadja, hogy személyesen vásárlásra és a Webáruházban megrendelt Termékek személyes átvételére kizárólag az Üzletben (1173 Budapest, Pesti út 41/C) van lehetőség. Az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Webáruházban a szépségipari szakképesítéssel nem rendelkező Ügyfelek az ún. mindenki által megvásárolható Termékeket (a továbbiakban: ”Nyilvános termék(ek)”) vásárolhatják meg. Szépségipari szakképesítéssel rendelkező Ügyfelek azok a szakemberek, akik vonatkozó szakmai középfokú végzettséggel, OKJ-s képzésben szerzett képesítéssel vagy más egyéb, szépségipari képesítéssel (a továbbiakban: ”Szakmai képesítés”) rendelkeznek, így különösen a szakképzett fodrászok, kozmetikusok, kézápoló- és műkörömépítők, lábápolók és akiknek a szakképesítését a Christine Cosmetics Kft. elfogadta és ezen elfogadást visszaigazolta (a továbbiakban: ”Szakemberek”). Az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szakemberek a Webáruházban mind Nyilvános termékeket, mind az. ún. zártkörű, kizárólag a Szakemberek által megvásárolható termékeket (a továbbiakban: ”Zártkörű termékek”) vásárolhatják meg. Zártkörű terméknek minősül különösen a műszempilla építésre szolgáló termékek teljes köre.

  4. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Termékek a Webáruházban történő vásárlásához a Honlapon regisztrálni kell. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a teljes, a személyi igazolványban szereplő nevét, állandó lakcímét, a kiszállítás helyét, e-mail címét és telefonszámát és szakmai végzettségét/eit.

  5. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a vállalkozás elnevezését, székhelyének címét, a kiszállítás pontos címét, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni.

  6. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Zártkörű termékeket megvásárolni kívánó Szakembernek a Szakmai képesítést igazoló irat másolatát (oklevelet, bizonyítványt) meg kell küldenie a Christine Cosmetics Kft. részére postai úton a 1173 Budapest, Pesti út 41/C. szám alatti címre vagy elektronikusan a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy faxon a 06-1-256-5903 fax számra. Az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Christine Cosmetics Kft. ügyvezetője, illetve munkatársai jogosultak a kapott igazoló iratot elbírálni, így arról dönteni, hogy az Ügyfél Szakmai képesítéssel rendelkezik-e. A Christine Cosmetics Kft. az általa jóváhagyott igazoló okirat esetén e-mailben belépési kódot küld a Honlapon regisztrált Ügyfél számára, mellyel aktiválni tudják a belépési felületet, ezt követően minden további alkalom esetén be tudnak lépni a Webáruházba.

  7. A Vevő elfogadja, hogy a Termékekért vételárat (a továbbiakban: ”Vételár”) köteles fizetni. A Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés megkötésének napján az Üzletben a Terméken vagy közvetlenül a Termék mellett vagy a Webáruházban a Termék elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett Vételárral. A Vevő elfogadja, hogy a Vételártól – az akciók és a kedvezmények kivételével – eltérni nem lehet. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat az Üzletben vásárolt Termékek esetén, az adásvétellel egyidejűleg, készpénzben tudja teljesíteni, míg a Webáruházban rendelt Termék esetén PayPal-lal, bankkártyás fizetéssel, vagy a kiszállításkor, a Termék átvételével egyidejűleg, kizárólag készpénzben jogosult, egyben köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat sem a Szerződés megkötését megelőzően, sem azt követően nem kifogásolhatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy sem az Üzletben, sem a Webáruházban nincs vásárlási minimum.

  8. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. az Üzletben vásárolt Termék esetén a Termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül az Üzletbe visszavitt, kifogástalan állapotú, állagú és bontatlan, továbbá sérülésektől és károsodásoktól mentes Terméket cserél ki vagy adja vissza a Vevőnek az adott Termék Vételárát, más esetekben cserére, árleszállításra, pénzvisszafizetésre nincs lehetőség. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy azon Termékeket, amelyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, a Christine Cosmetics Kft. nem cseréli ki, a Vevő árleszállításra vagy pénzvisszatérítésre sem jogosult. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban vásárolt Termék esetén a Christine Cosmetics Kft. azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, nem veszi vissza.A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. a neki postai vagy más úton visszaküldött Terméket nem köteles átvenni és különösen nem köteles a Termék vételárát visszatéríteni. Jogszerű vevői pénzvisszafizetés esetén a Christine Cometics Kft. az adott összeget 8, azaz nyolc munkanapon belül utalja vissza a Vevő álatla megadott bankszámlájára.

  9. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételekor köteles megvizsgálni a Termék csomagolását, mennyiségét, sértetlenségét. A Vevő tudomásul veszi, hogy mind mennyiségi, mind minőségi kifogást kizárólag a vonatkozó számla vagy nyugta birtokában érvényesíthet. A Vevő tudomásul veszi, hogy mennyiségi kifogást az Üzletben vásárolt Termék esetén csupán a Termék átvételével egyidejűleg, Webáruházban rendelt Termék esetén a Termék átvételét követő 3, azaz három munkanapon belül érvényesíthet. A Vevő tudomásul veszi, hogy minőségi kifogást kizárólag az Üzletben érvényesíthet, melynek során elő kell adnia a minőségi kifogás mibenlétét. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy minőségi kifogásból eredő cserét kizárólag az olyan Termékeknél érvényesíthet, melyek tartalma szabadon hozzáférhető (nincs leragasztava, lezárva) és amelyek vonatkozásában a Christine Cosmetics Kft. álláspontja szerint is indokolt a csere, tekintettel arra, hogy a Termék a rá vonatkozó minőségi követlményeknek nem felel meg.

  10. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Christine Cometics Kft. a Termékeken belül ún. kozmetikai kisgépeket (a továbbiakban: ”Kozmetikai kisgépek”) is forgalmaz. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. a Kozmetikai kisgépeknek nem gyártója, előállítója. A Vevő jogosult az adott Kozmetikai kisgépet, annak meghibásodása esetén a Kozmetikai kisgéphez tartozó garancialevélben foglalt határidőn belül az Üzletbe visszavinni és a garancialevélben a Kozmetikai kisgép gyártója által meghatározott jótállási lehetőségek közül választani. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. semmilyen garanciális munkát, javítást, stb. nem végez, a Christine Cosmetics Kft. csupán megvizsgálja, hogy a Kozmetikai kisgép vonatkozásában a garancialevélben foglalt határidő letelt-e, illetve továbbítja az adott Kozmetikai kisgépet annak gyártójához / a gyártó javítóműhelyébe, illetve visszajuttatja a Kozmetikai kisgépet a Vevőhöz.

  11. 3.10 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. a Termékeknek forgalmazója, de nem gyártója, előállítója. Erre tekintettel a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a Christine Cosmetics Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnek vagy harmadik személynek a Termék által okozott károkért, így a Christine Cosmetics Kft. nem felel semmilyen testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges sérülések vagy egészségkárosodás miatt kártérítési vagy egyéb igényt a Christine Cosmetics Kft.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

  12. 3.11 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Christine Cosmetics Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy a Christine Cosmetics Kft. által meghatározott Termékek az általában szokásos árnál kedvezőbb áron vásárolhatóak meg. A Vevő elfogadja, hogy a Christine Cosmetics Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Christine Cosmetics Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Christine Cosmetics Kft.-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát a Christine Cosmetics Kft. az Üzletben és/vagy a Honlapon teszi közzé.

  13. 3.12 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban rendelt Termékeket a Christine Cosmetics Kft. a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., a továbbiakban: ”GLS Kft.”) közreműködésével szállítja az Ügyfél által megadott címre. A Vevő az Adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja, hogy a szállítással kapcsolatos csomagolási és szállítási költségek (a továbbiakban együttesen: ”Szállítási költségek”) a Vevőt terhelik. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. az adott Termék(ek)hez kapcsolódó csomagot (a továbbiakban: ”Csomag”) legfeljebb 3, azaz három alkalommal kísérli meg kézbesíteni az Ügyfél által megadott címre. A GLS Kft. a Csomag feladásakor e-mailben értesíti az Ügyfelet, hogy a Csomag a következő munkanapon kerül kiszállításra. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén az Ügyfél értesítést kap a GLS Kft-től, mely értesítés tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Kft. Ügyfélszolgálatának telefonszámát és egy 3, azaz három órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a GLS Kft. e-mailt küld az Ügyfélnek. Az e-mailben megadott linken keresztül az Ügyfél kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, akár egy, a korábban megadottól eltérő címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott ún. GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a Csomag átvételét. A Vevő tudomásul veszi, hogy háromszori sikertelen kézbesítés vagy a Csomag átvételének visszautasítása a Christine Cosmetics Kft. által az Adásvételi szerződéstől való automatikus elállásnak minősül, azzal, hogy a Vevő köteles a Szállítási költségeket a Christine Cosmetics Kft-nek megfizetni.

 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

  2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

  3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

  4. Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A jelen ÁSZF kelte és hatálybalépésének napja: 2015. január 26. napja

A jelen ÁSZF-et készítette Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd (Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11., www.drnagyattilamba.hu)